Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iz:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie
  z filią w Rakszawie z siedziba w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/3
 2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Piotr Władyka, tel. 669 509 468, e-mail
  piotr.wtadvka@powiatlancut.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b^dg w celu realizacji ustawowych zadań (jednostki
  organizacyjnej Powiatu łańcuckiego) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.l lit. g ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będę w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną,
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu
  o przepisy prawa, a pozostałym zakresie jest dobrowolne,

Niepodanie danych w zakresie wygnanym przez przepisy prawa możne skutkować pozostawieniem
sprawy bez rozpoznania.

Do pobrania

Klauzula informacyjna