KONTAKT
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt.: 7:00-15:00
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Łańcucie z Filią w Rakszawie
ul. Piłsudskiego 70/3
37–100 Łańcut
Tel/Fax (017) 225-83-51
Email: sdslancut@onet.pl
Licznik odwiedzin
image_pdfimage_print

Nasz Dom

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie jest ośrodkiem wsparcia dziennego, przeznaczonym dla 66 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo – typu A i typu B.

Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie osobom zaburzonym psychicznie oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

Dom będąc jednostką wsparcia dziennego ma za zadanie poprawić funkcjonowanie uczestników poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływania terapeutyczno – rehabilitacyjne z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności.

Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie powiatu łańcuckiego.

Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, w uzgodnieniu z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej.

 

Cele funkcjonowania Domu

Nadrzędnym celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Dlatego głównym zadaniem jest kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności, trening w sposobie życia zbliżonym do zwyczajowych norm.

Uczestnikami Domu są osoby przewlekle chore psychicznie i upośledzone umysłowo, sprzężonymi innymi chorobami, posiadające ustaloną niepełnosprawność. Uczestnicy należą do grupy szczególnego ryzyka, tj. zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Połowa uczestników Domu pochodzi z miasta Łańcuta, pozostałe osoby  z terenów wiejskich. W rodzinach występuje bezrobocie, a co za tym idzie istnieje problem ubóstwo. W dużej mierze źródło dochodu stanowią świadczenia przyznawane i wypłacane przez terenowe ośrodki pomocy społecznej, rzadziej świadczenia wypłacane przez organy ubezpieczeń społecznych.

 

Cele główne domu:

 1. Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
 2. Umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników.
 3. Rozwijanie zainteresowań otoczeniem oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim.
 4. Budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny.
 5. Organizowanie pobytu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań, poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć w postaci terapii zajęciowej, psychoterapii, muzykoterapii, kinezyterapii i socjoterapii.
 6. Zapewnienie oparcia i pomocy uczestnikom, rodzinom osób chorych psychicznie.
 7. Umożliwienie rozrywki i rekreacji.
 8. Skracanie czasu trwania nawrotów choroby i tym samym wydłużanie czasu remisji oraz zapobieganie nawrotom społecznej izolacji.
 9. Wnikliwa i stała ocena sytuacji życiowej uczestnika w środowisku rodzinnym i społecznym.
 10. Udzielanie doraźnej pomocy interwencyjnej w przypadku zaostrzenia choroby i wystąpienia ciężkich zaburzeń.
 11. Rehabilitacja przywracająca uczestnikom zdolność do życia we własnym środowisku społecznym, pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
 12. Rehabilitacja fizyczna i psychiczna.