KONTAKT
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt.: 7:00-15:00
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Łańcucie z Filią w Rakszawie
ul. Piłsudskiego 70/3
37–100 Łańcut
Tel/Fax (017) 225-83-51
Email: sdslancut@onet.pl
Licznik odwiedzin
image_pdfimage_print

Środowiskowy Dom Samopomocy w celu uzyskania optymalnych wyników prowadzonej terapii współpracuje z:

1) rodziną uczestnika

poprzez działania informacyjne, edukację dla rodzin z zakresu choroby psychicznej, prowadzenie poradnictwa psychologicznego i socjalnego dla członków rodzin, promowanie postaw akceptacji, tolerancji i zrozumienia dla osób ze schorzeniami psychicznymi, promowanie zdrowego stylu życia w środowisku rodzinnym i lokalnym, poprzez organizowanie festynów, spotkań okolicznościowych, pikników oraz Święta Rodziny.

Indywidualne programy wspierająco – aktywizujące oraz oceny postępów uzgadniane są z rodzicami lub opiekunami uczestników. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie programy i oceny podpisywane są przez opiekunów prawnych. Każdy sposób kontaktu oraz tematyka rozmów jest dokumentowana.

2) ośrodkami pomocy społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie

w zakresie pozyskiwania nowych uczestników , w zakresie udzielania pomocy socjalnej uczestnikom naszego domu, wydawania decyzji kierujący do Domu, współorganizowanie imprez integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych.

3) placówkami służby zdrowia

w zakresie usług medycznych, które oferowane są na zasadach wynikających z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

  • lekarz pierwszego kontaktu (wg wyboru),
  • lekarz psychiatra;
  • lekarz stomatolog,
  • lekarze innych specjalności (wg potrzeb).

4) powiatowym urzędem pracy w Łańcucie

w zakresie pozyskiwania informacji na temat szkoleń i kursów dla osób poszukujących pracy, pozyskiwania ofert pracy.

5) organizacjami pozarządowymi

w zakresie współorganizowania imprez integracyjnych , pozyskiwania informacji na temat praw osób niepełnosprawnych, wymiany doświadczeń, organizowania wspólnych turnusów i wycieczek.

6) kościołami oraz związkami wyznaniowym

w zakresie współorganizowania imprez integracyjnych, celebrowaniu świat i uroczystości zgodnie z wyznaniem.

7) ośrodkami kultury

w zakresie współorganizowania imprez integracyjnych, wystaw prezentujących dorobek artystyczny uczestników Domu, udziału w życiu kulturalnym miasta Łańcuta, prezentowanie uzdolnień i talentów osób niepełnosprawnych w ramach przeglądów i festiwali.

8) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym WTZ

w zakresie w współorganizowania imprez integracyjnych, wystaw i przedstawień, wymiany doświadczeń między uczestnikami i pracownikami.

9) osobami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych