KONTAKT
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt.: 7:00-15:00
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Łańcucie z Filią w Rakszawie
ul. Piłsudskiego 70/3
37–100 Łańcut
Tel/Fax (017) 225-83-51
Email: sdslancut@onet.pl
Licznik odwiedzin
image_pdfimage_print

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie

Łańcut, 3 stycznia 2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Prywatny Przewóz Osób Zdzisław Kwoszcz 37-111 Rakszawa 1437 za cenę 81 783,00 PLN brutto.

 

 

INFORMACJA z otwarcia ofert w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 11.30 w przetargu nieograniczonym na dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie

Przed przystąpieniem do otwarcia ofert poinformowano, że złożono 1 ofertę oraz odczytano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 80 000 zł brutto. Po otwarciu każdej z ofert odczytano firmę (nazwę) oferentów, oferowane ceny i pozostałe kryteria, które kształtowały się następująco:

Numer oferty-Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy: Prywatny Przewóz Osób

Zdzisław Kwoszcz   37-111 Rakszawa 1437

Kryterium I – Cena oferty brutto w PLN – znaczenie 60 %:  1,95 zł/km tj. 81 783,00 zł

Kryt. II – Parametry techniczne-norma spalania – znaczenie  20 %: EURO4

Kryt. III – Parametry techniczne-rocznik pojazdów – znaczenie 20 %: 2005

Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy wykonać w okresie od 7.01.2020 r. do 22.12.2020 r.

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności: zgodnie z wymaganiami siwz na podstawie faktury VAT, termin płatności faktury wynosi 14 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu.

Na tym zakończono otwarcie ofert.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 wymienionej ustawy.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE 3  –   13.12.2019 kliknij

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE 2  –   4.12.2019 kliknij

ZAMAWIAJĄCY: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie

Łańcut, 23 grudnia 2019 r. 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w ww. postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Przewóz Osób „EXPRES-BUS” Józef Balawejder Ul. Sokoła 3, 37-100 Łańcut

za cenę 89 332,20 PLN brutto.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE 2  –   4.12.2019 kliknij

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE 20.11.2019 kliknij

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE 20.11.2019 kliknij

 

ZAMAWIAJĄCY:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie

 1. Piłsudskiego 70/3, 37-100 Łańcut

 

Łańcut, 28.12.2015r.

ŚDS8236.112.2015

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE Z FILIĄ W RAKSZAWIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 70/3 NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 2879/16 WRAZ Z POPRAWĄ ESTETYKI OTOCZENIA ORAZ JEGO UŻYTECZNOŚCI.

 

Zwracam się z zapytaniem o przedstawienie oferty na:

 

Wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 70/3 na działce o numerze ewidencyjnym 2879/16 wraz                z poprawą estetyki otoczenia oraz jego użyteczności.

Ofertę należy złożyć w terminie do 05 stycznia 2016 r.

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie przy              ul. Piłsudskiego 70/3.

Oferta musi zawierać określenie ceny brutto, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, terminu płatności, innych warunków realizacji zamówienia itp.*

 

*niewłaściwe skreślić

______________________________

(podpis kierownika zamawiającego)

 

W załączeniu:

1/   Opis przedmiotu zamówienia

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE Z FILIA W RAKSZAWIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 70/3 NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 2879/16 WRAZ Z POPRAWĄ ESTETYKI OTOCZENIA ORAZ JEGO UŻYTECZNOŚCI.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie pełnego projektu budowlanego PRZEBUDOWYbudynku przy ul. Piłsudskiego 70/3 wraz z poprawą estetyki oraz jego użyteczności.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie

 1. Piłsudskiego 70/3

37-100 Łańcut

tel.: 17-225-83-51

 

 1. RODZAJ ZAMÓWIENIA

Usługi

 

 • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ZAKRES)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 70/3 na działce o numerze ewidencyjnym 2879/16 wraz z poprawą estetyki otoczenia oraz jego użyteczności:

 • Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do wykonania następujących Prac:
 1. mapy do celów projektowych,
 2. inwentaryzacji budowlanej istniejących budynków,
 3. c) ekspertyzy technicznej stwierdzającej stan techniczny istniejących obiektów i zakres przebudowy,
 4. d) projektu budowlany i wykonawczy przebudowy budynków w zakresie:
 • przebudowa dachów wraz z pokryciem i orynnowaniem
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych
 • projekt osuszenia zawilgoconych ścian
 • remont tynków wewnętrznych– przebudowa
 1. projekt budowlany i wykonawczy odwodnienia ścian fundamentowych (drenaż),
 2. projekt małej architektury ( zieleń, miejscami do wypoczynku),
 3. projekt ogrodzenia działki na której znajduje się budynek,
 4. kosztorysy inwestorskie,
 5. przedmiary robót,
 6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
 7. niezbędne uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

 

 • Wykonawca wykonywał będzie jednocześnie nadzór autorski nad wykonawstwem Prac związanych z Inwestycją. (minimum 15 wizyt w terenie potwierdzonych w biurze Zamawiającego. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:
 1. stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,
 2. uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych,
 3. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych                    w dokumentacji projektowej. Wszystkie zadania związane z Pracami, nieokreślone w niniejszej Umowie, a które są konieczne dla realizacji        i ukończenia Inwestycji w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie, uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy
 • Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania umowy.
 • Wszelkie dokumenty wytworzone w związku z wykonywanymi Pracami przekazane zostaną Zamawiającemu w formie: papierowej w 5 egzemplarzach / w formie elektronicznej w formacie PDF / na płycie CD

 

Wspólny słownik zamówień (CPV)      –   71221000-3 -Usługi architektoniczne  w zakresie obiektów budowlanych

–   71421000-5-Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz

 

Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośnikach CD.

Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, należy wykonać zgodnie z :

 • *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.                w sprawie kreślenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz.1389)
 • *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r.          w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 202, poz.2072
 • *Rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu            i formy projektu budowlanego (dz. U. Z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

 

 • TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Zlecenie należy wykonać do dnia 29.02.2016

W ramach zlecenia należy do określonej wyżej daty dostarczyć kompletną dokumentację projektową. Dopuszczalne jest dostarczenie w terminie późniejszym (nie dłuższym niż do 31.03.2016) decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę), jeżeli wynika to z terminów niezależnych od Zleceniobiorcy.

 

 • WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY, JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt.1-3,
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp., Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 4. Wykaz wykonanych usług (co najmniej 2) o wartości nie mniejszej niż 45.000,00 zł okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających (referencje), że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie;

 

 • OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘ­DZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNA­CZENIA TYCH KRYTERIÓW               I SPOSOBU OCENY OFERT
 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryte­riami:

cena                                                znaczenie 100 %

 

 1. Kryterium stanowi kryterium mierzalne, będzie oceniane w skali od 0 do 100 pkt, obliczane, jako:

(cena oferty najniższej x 100) : cena oferty badanej = liczba punktów

 1. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która w wyniku wyliczenia uzyska największą liczbę punktów.

 

 • MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Sporządzone oferty należy składać na formularzu ofertowym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie    37-100 Łańcut ul. Piłsudskiego 70/3 do dnia 05.01.2016 r.

 

Oferta powinna posiadać oznaczenia

OFERTA NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE Z FILIĄ W RAKSZAWIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 70/3 NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 2879/16 WRAZ Z POPRAWĄ ESTETYKI OTOCZENIA ORAZ JEGO UŻYTECZNOŚCI.

 

 • WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony, zaś podstawę przekazania należności na konto Wykonawcy stanowić będzie dostarczona faktura wraz z podpisanymi dokumentami odbiorowymi
 2. Termin płatności: do 21 dni od dnia dostarczenia faktury i protokołu zdawczoodbiorczego do Zamawiającego

 

 • INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli   .
 • INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zamawiający udostępni obiekt do oględzin po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.: 17 225 83 51.
 2. Wszelkie zapytania należy przesyłać na adres sdslancut@onet.pl.

 Oferta i formularze ofertowe

Informacja o wynikach


 

ZAMAWIAJĄCY:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie

ul. Piłsudskiego 70/3, 37-100 Łańcut

 

Łańcut, 10.12.2015r.

ŚDS8236.112.2015

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE Z FILIĄ W RAKSZAWIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 70/3 NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 2879/16 WRAZ Z POPRAWĄ ESTETYKI OTOCZENIA ORAZ JEGO UŻYTECZNOŚCI.

Zwracam się z zapytaniem o przedstawienie oferty na:

Wykonanie projektu budowlanego modernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  w Łańcucie z Filią w Rakszawie znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 70/3 na działce o numerze ewidencyjnym 2879/16 wraz z poprawą estetyki otoczenia oraz jego użyteczności.

Ofertę należy złożyć w terminie do 17 grudnia 2015 r.

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie przy ul. Piłsudskiego 70/3.

Oferta musi zawierać określenie ceny brutto, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, terminu płatności, innych warunków realizacji zamówienia itp.*

 

*niewłaściwe skreślić

______________________________

(podpis kierownika zamawiającego)

 

W załączeniu:

1/   Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE Z FILIA W RAKSZAWIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 70/3 NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 2879/16 WRAZ Z POPRAWĄ ESTETYKI OTOCZENIA ORAZ JEGO UŻYTECZNOŚCI.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie pełnego projektu budowlanego modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 70/3 wraz z poprawą estetyki oraz jego użyteczności.

1. ZAMAWIAJĄCY

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie

ul. Piłsudskiego 70/3

37-100 Łańcut

tel.: 17-225-83-51

2. RODZAJ ZAMÓWIENIA

Usługi

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ZAKRES)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 70/3 na działce o numerze ewidencyjnym 2879/16 wraz z poprawą estetyki otoczenia oraz jego użyteczności:

 • Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do wykonania następujących Prac:
 1. mapy do celów projektowych,
 2. inwentaryzacji budowlanej istniejących budynków,
 3. c) ekspertyzy technicznej stwierdzającej stan techniczny istniejących obiektów i zakres przebudowy,
 4. d) projektu budowlany i wykonawczy przebudowy budynków w zakresie:
 • przebudowa dachów wraz z pokryciem i orynnowaniem
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych
 • projekt osuszenia zawilgoconych ścian
 • remont tynków wewnętrznych– przebudowa
 1. projekt budowlany i wykonawczy odwodnienia ścian fundamentowych (drenaż),
 2. projekt małej architektury ( zieleń, miejscami do wypoczynku),
 3. projekt ogrodzenia działki na której znajduje się budynek,
 4. kosztorysy inwestorskie,
 5. przedmiary robót,
 6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
 7. niezbędne uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 • Wykonawca wykonywał będzie jednocześnie nadzór autorski nad wykonawstwem Prac związanych z Inwestycją. (minimum 15 wizyt w terenie potwierdzonych w biurze Zamawiającego. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:
 1. stwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,
 2. uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych,
 3. wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wszystkie zadania związane z Pracami, nieokreślone w niniejszej Umowie, a które są konieczne dla realizacji        i ukończenia Inwestycji w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie, uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy
 • Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania umowy .
 • Wszelkie dokumenty wytworzone w związku z wykonywanymi Pracami przekazane zostaną Zamawiającemu w formie: papierowej w 5 egzemplarzach / w formie elektronicznej w formacie PDF / na płycie CD

Wspólny słownik zamówień (CPV)      –   71221000-3 -Usługi architektoniczne   w zakresie obiektów budowlanych

–   71421000-5-Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz

Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośnikach CD.

Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, należy wykonać zgodnie z :

 • *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie kreślenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz.1389)
 • *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 r. Nr 202, poz.2072
 • *Rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. Z dnia 27 kwietnia 2012 r.)

 4. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Zlecenie należy wykonać do dnia 31.01.2016

W ramach zlecenia należy do określonej wyżej daty dostarczyć kompletną dokumentację projektową. Dopuszczalne jest dostarczenie w terminie późniejszym (nie dłuższym niż do 31.03.2016) decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowę), jeżeli wynika to z terminów niezależnych od Zleceniobiorcy.

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCY, JAKIE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt.1-3,
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp., Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
 4. Wykaz wykonanych usług (co najmniej 2) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie;

6. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘ­DZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNA­CZENIA TYCH KRYTERIÓW I     SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryte­riami:

                                cena                                                znaczenie 100 %

 1. Kryterium stanowi kryterium mierzalne, będzie oceniane w skali od 0 do 100 pkt, obliczane, jako:

(cena oferty najniższej x 100) : cena oferty badanej = liczba punktów

 1. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która w wyniku wyliczenia uzyska największą liczbę punktów.

7. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Sporządzone oferty należy składać na formularzu ofertowym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łańcucie z Filią w Rakszawie    37-100 Łańcut ul. Piłsudskiego 70/3 do dnia 17.12.2015 r.

 Oferta powinna posiadać oznaczenia

OFERTA NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE Z FILIĄ W   RAKSZAWIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 70/3 NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 2879/16 WRAZ Z POPRAWĄ ESTETYKI OTOCZENIA ORAZ JEGO UŻYTECZNOŚCI.

 8. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony, zaś podstawę przekazania należności na konto Wykonawcy stanowić będzie dostarczona faktura wraz z podpisanymi dokumentami odbiorowymi
 2. Termin płatności: do 21 dni od dnia dostarczenia faktury i protokołu zdawczoodbiorczego do Zamawiającego

9. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

10. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający udostępni obiekt do oględzin po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.: 17 225 83 51.
 2. Wszelkie zapytania należy przesyłać na adres sdslancut@onet.pl.

 11. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór oferty
 2. Istotne postanowienia umowy
 3. Wykaz wykonanych usług

 

Oferta i formularze ofertowe